Program

Wtorek, 20 września 2011

19: 00

Kolacja

(udział tylko za okazanym zaproszeniem)

Środa, 21 września 2011 r.

09.00–09.30 Rejestracja
09.30–10.00

Oficjalne otwarcie Konferencji

10.00–11.30

I Sesja robocza – Skuteczność ochrony danych osobowych w zmieniającym się świecie

Głębokie zmiany współczesnego świata związane z rozwojem technologii informacyjnych oraz globalizacją  nie spowodowały zanegowania ważności istniejących dotąd zasad ochrony danych osobowych. Zrodziły raczej pytanie o sposób zapewnienia ich skuteczności w zmieniającym się otoczeniu. Odpowiedzią na nie mają być nowe koncepcje i zasady, które są przedmiotem debaty już od kilku lat. Kontynuując dyskusję zapoczątkowaną w Konferencji w Budapeszcie, warto dokonać dogłębnej analizy niektórych z nich, nie tylko z perspektywy legislacyjnej, lecz również przyszłej praktyki stosowania. Należą do nich zasada ochrony prywatności w fazie projektowania (privacy by design), technologie służące zwiększaniu ochrony prywatności (PETs), PIA czy też związana z tym zasada rozliczalności (accountability principle). Czy te zasady będą świętym Grallem czy też ich wdrożenie zapewni skuteczność ochrony danych osobowych, a może będą tylko nic nie znaczącymi hasłami? Czy dotychczasowe doświadczenia z PETs pozwalają na optymizm? Z drugiej strony Komisja Europejska proponuje wprowadzenie prawa do zapomnienia. Czy jest to nowe uprawnienie, kiedy może być zastosowane i możliwe do realizacji? Celem tej sesji jest bliższe przyjrzenie się tym kwestiom.

Moderator:

Presentations:


11.30–11.45 Przerwa na kawę
11.45–13.15

II Sesja robocza – obecne i przyszłe ramy ochrony danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości

Czekając na zakończenie procesu rewizji Konwencji 108 i rekomendacji R(87) 15 oraz przedstawienie nowych ram ochrony danych osobowych w UE, warto podsumować obecne zmiany legislacyjne, jak również trwające dyskusje, jak również zastanowić się nad obecnym i przyszłym kształtem modelu ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Zastosowanie regulacji ogólnych czy też regulacji szczególnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb, relacja pomiędzy przyszłymi ramami prawnymi a szczególnymi systemami ochrony (wypracowanymi m.in. w ramach Europolu), zakres modyfikacji zasad ochrony danych osobowych w tym sektorze, przyszły model nadzoru, czy sposób wykazania niezbędności i proporcjonalności nowych instrumentów umożliwiających wymianę informacji stanowią pytania, na które spróbują odpowiedzieć uczestnicy sesji.

Moderator:

  • Dr Filip Jasiński, Przewodniczący Grupy Roboczej UE GENVAL, Rada ds. PNR/TFTS

Presentations:


13.15–14.15 Przerwa na lunch
14.15-15.45

Sesja robocza III – Europejskie standardy ochrony danych jako punkt odniesienia dla innych -  praktyczne doświadczenia, problemy, dalsze kierunki działania

Niewątpliwie globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań. Stąd zrozumiałe jest dążenie do stworzenia powszechnych standardów ochrony danych osobowych i popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do tego celu. Europa była i powinna być nadal motorem takich działań, czego przykładem było otwarcie Konwencji 108 na państwa spoza RE, czy  zainicjowanie procesu madryckiego mającego na celu wypracowanie powszechnie uznanych zasad ochrony danych osobowych. Pamiętając o tych  dalekosiężnych celach, nie można stracić z oczu toczącego się - pod wpływem zarówno Rady Europy jak i Unii Europejskiej -  procesu wdrażania w kolejnych państwach przepisów o ochronie danych osobowych. Proces ten nie jest łatwy i ciągle wymaga różnych form wsparcia, a także zaangażowania licznych instytucji oraz organizacji, w tym w szczególności  organów ochrony danych osobowych, które m.in. stworzyły różnorodne fora współpracy z organami z tych państw.  Ten panel jest próbą oceny dotychczasowych doświadczeń, zidentyfikowania najistotniejszych problemów i najefektywniejszych form wsparcia, jak również kierunków dalszych działań

Moderator:

  • Peter Schaar, Federalny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji, Niemcy

Presentations:

15.45–16.00

Uwagi końcowe

Peter Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych

16.00

Zakończenie Konferencji

 

Program konferencji (pdf)

P